รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

3 หลักสูตร พัฒนาความลุ่มลึกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินงานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับความร่วมมือบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

โดยจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู, หลักสูตรสร้างสื่อวิดีทัศน์อย่างไร…ให้โดนใจเด็ก และหลักสูตรปลดล็อคศักยภาพผู้เรียนไร้ขีดจำกัดด้วย “QUICKsteps”

รศ.ดร.ประวิต กล่าวต่อว่า ภาพรวมของ 3 หลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีทักษะ สร้างสมรรถนะที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และความลุ่มลึกในการประกอบวิชาชีพ โดยกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้ระยะเวลาการพัฒนาระหว่าง 12 – 58 ชั่วโมง ในรูปแบบผสมผสาน (Blended) ทั้งรูปแบบ On Site และ Online เน้นภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจนเกิดสมรรถนะที่เป็นความลุ่มลึกทางวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

คุรุสภา เร่งจัดทำ 3 หลักสูตร

สำหรับเนื้อหาสาระของหลักสูตรดังกล่าวมีดังนี้

1.หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จำนวน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย

  • Module 1 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู (Core Teaching Practice)
  • Module 2 การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และคณาจารย์ในสถาบันผลิตครู

2.หลักสูตรสร้างสื่อวิดีทัศน์อย่างไร…ให้โดนใจเด็ก จำนวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย

  • Module 1 การออกแบบสื่อวิดีทัศน์
  • Module 2 ผลิตและนำสื่อวิดีทัศน์ไปใช้

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบวิชาชีพครู

3.หลักสูตรปลดล็อคศักยภาพผู้เรียนไร้ขีดจำกัดด้วย “QUICKsteps” จำนวน 58 ชั่วโมง ประกอบด้วย

  • Module 1 จิตวิทยาพัฒนาการและหลักพื้นฐานของ QUICKsteps
  • Module 2 แนวทางการส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านภาษาแบบ QUICKsteps
  • Module 3 จำนวนและการดำเนินการ แบบ QUICKsteps

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบวิชาชีพครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

“ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความเรียบร้อยของหลักสูตรเพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เผยแพร่หลักสูตรทั้งหมดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนา ผ่านหน่วยงานความร่วมมือกับคุรุสภา

คาดว่าจะสามารถพัฒนาและสร้างความลุ่มลึกให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์ในสถาบันผลิตครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ส่งผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์ของผู้เรียนต่อไป”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ soundbodyyoga.com

Releated