แอมเวย์เดินหน้า“โครงการฟาร์มสุขภาพของหนู”ยกคุณภาพชีวิต

แอมเวย์เดินหน้า“โครงการฟาร์มสุขภาพของหนู”ยกคุณภาพชีวิต

ถึงจะเป็นเพียงเด็กเล็กๆ แต่สุขภาพของพวกเขาไม่ใช่เรื่องเล็ก จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ด้านภาวะโภชนาการของเด็กในไทยครั้งล่าสุด ปี 2562 พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในไทย 13.3% ประสบกับภาวะเตี้ยแคระแกร็น, 7.7% มีภาวะผอม และ 9.2% มีน้ำหนักเกิน เป็นอัตราที่สูงกว่าการสำรวจครั้งก่อนหน้านี้ ภาวะดังกล่าวอาจส่งผลถึงพัฒนาการด้านสติปัญญา และประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย

คำถามคือ จะช่วยกันดูแลให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพสมวัย เข้มแข็งทั้งกาย และใจได้อย่างไร ปัจจัยสำคัญคือการได้รับประทานอาหารครบโภชนาการ และได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยสอดแทรกการทำกิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต

แอมเวย์จึงได้เดินหน้า “โครงการฟาร์มสุขภาพของหนู” ผ่าน มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย มีเป้าหมายช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “เด็กได้รับโภชนาการดี มีพัฒนาการสมวัย โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านโภชนาการ และการทำเกษตรผสมผสาน และขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน”

โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ มาสนับสนุนความรู้ด้านโภชนาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเชิญกูรูด้านการทำเกษตรผสมผสานแบบปลอดภัยต่อสุขภาพ และกูรูด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และผู้นำชุมชน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ ช่วยให้โรงเรียนดูแลตัวเองต่อได้ยั่งยืน

แอมเวย์เดินหน้า“โครงการฟาร์มสุขภาพของหนู”ยกคุณภาพชีวิต

กิจกรรมที่เป็นหัวใจหลักภายใต้โครงการฟาร์มสุขภาพของหนู ประกอบด้วย

1.กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโภชนาการครบ 5 หมู่

2.เรียนรู้เทคนิคการทำเกษตรแบบผสมผสานสำหรับเด็กด้วยวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัย

3.เรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรเพื่อปลูกพืชที่มีโภชนาการหลากหลาย

4.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำ เด็กๆ จะได้รู้จักวางแผน คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเกิดความภูมิใจในผลงานของตัวเอง

5.เรียนรู้การบริหารจัดการบัญชีฟาร์ม

“ตลอด 4 ปีที่ดำเนินโครงการ ร่วมกับกองบัญชาการ ตชด.ทางมูลนิธิฯ มีโอกาสพูดคุย และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโรงเรียน ตชด.ในที่ต่างๆ เห็นถึงความตั้งใจ และความร่วมมือร่วมใจระหว่างคุณครู นักเรียน และชุมชน ในการร่วมกันนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ไปต่อยอดแนวทางการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือได้เห็นเด็กทุกคนได้รับประทานอาหารที่ครบโภชนาการ มีส่วนร่วมในผลผลิต และต่อยอดสู่ผลผลิตแปรรูปเพื่อเป็นรายได้ของโรงเรียน เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเอง อันเป็นแนวทางการทำงานแบบยั่งยืน” นายกิจธวัช ฤทธีราวี กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอมเวย์ฯ และประธานมูลนิธิฯ กล่าว

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมไทย และสร้างคุณค่าให้เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการฟาร์มสุขภาพของหนู โดยต่อยอดพื้นที่ฟาร์มสุขไปแล้วกว่า 79 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้มากกว่า 10,400 คน ตัวแทนครู และผู้นำชุมชน 395 คน พร้อมมอบเงินสนันสนุนรวม 4 ปี รวม 7.9 ล้านบาท

โดยปีนี้ โครงการฟาร์มสุขภาพของหนูได้ขยายองค์ความรู้ และพื้นที่ฟาร์มสุขไปยัง 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุดรธานี เลย และบึงกาฬ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ soundbodyyoga.com

แทงบอล

Releated